اولین دوره مسابقات قهرمانی کاراته سبک کیوکوشین ساکاموتو استان خراسان رضوی

photo_2016-09-15_17-30-23

photo_2016-09-15_17-30-33

photo_2016-09-15_17-30-37

photo_2016-09-15_17-30-41

photo_2016-09-15_17-30-45

photo_2016-09-15_17-30-48

photo_2016-09-15_17-30-52

photo_2016-09-15_17-30-56

photo_2016-09-15_17-30-59

photo_2016-09-15_17-31-03

photo_2016-09-15_17-31-07

photo_2016-09-15_17-31-10

photo_2016-09-15_17-31-15

photo_2016-09-15_17-31-18

photo_2016-09-15_17-31-22

photo_2016-09-15_17-31-27

photo_2016-09-15_17-31-33

photo_2016-09-15_17-31-37

photo_2016-09-15_17-31-41

photo_2016-09-15_17-31-44

photo_2016-09-15_17-31-48

photo_2016-09-15_17-31-52

photo_2016-09-15_17-31-56

photo_2016-09-15_17-32-00

photo_2016-09-15_17-32-03

photo_2016-09-15_17-32-07

photo_2016-09-15_17-32-10

photo_2016-09-15_17-32-14

photo_2016-09-15_17-32-17

photo_2016-09-15_17-32-20

photo_2016-09-15_17-32-27

photo_2016-09-15_17-32-31

photo_2016-09-15_17-32-35

photo_2016-09-15_17-32-39

photo_2016-09-15_17-32-43

photo_2016-09-15_17-32-46

photo_2016-09-15_17-32-50

photo_2016-09-15_17-32-55

photo_2016-09-15_17-29-47

photo_2016-09-15_17-30-14

photo_2016-09-15_17-30-18

امیدان هاست